Πλατφόρμα Συνεδριάσεων

Η Πλατφόρμα e-Συνεδριάσεων Δήμου Ηράκλειας είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Αποτελεί την προσπάθεια του Δήμου Ηράκλειας για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων που αφορούν τα συλλογικά του όργανα. Με την χρήση της Open Pnyka εξοικονομούνται πόροι και εργατοώρες , μειώνεται στο ελάχιστο η ανάγκη εκτυπώσεων και βελτιώνεται το οικολογικό αποτύπωμα του Δήμου. Παράλληλα το υλικό των συνεδριάσεων οργανώνεται με τρόπο που βοηθάει τα μέλη των συλλογικών οργάνων να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους.

Η χρήση της πλατφόρμας εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αρίθμ. 02/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας (ΑΔΑ 6ΠΥΤΩΡΤ-Η0Ο ).